Årsmötesprotokoll mm

Årsmötesprotokoll Söderhamns JK, 2022-03-09:

Årsmötesprotokoll Söderhamns Judoklubb 2022-03-09

Plats: Dojon

Närvarande:  Björn Stabo, Paul Bergman, Jon-Erik Flodin, Abdu Rashid Ibragimov, Mats Westlund samt Fredrik l’Strade.

 1. Ordf Björn öppnade mötet.
 2. Björn valdes också till mötesordförande.
 3. Fredrik utsågs till mötessekreterare.
 4. Justeringspersoner: Mats och Jon-Erik
 5. Verksamhetsberättelsen läste Björn upp med lite kommentarer. För 2021 var tunn historia. Den godkändes.
 6. Ekonomiska berättelsen föredrogs av Paul. Den godkändes också.
 7. Revisorernas rapport lästes och godkändes.
 8. Avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2021.
 9. Val av ordförande: Björn Stabo omvaldes.
 10. Val av kassör: Paul Bergamn omvaldes.
 11. Val av ledamöter, fyra st: Mats Westlund, Fredrik l’Strade, Jon Erik Flodin omvaldes.
  Nyval skedde av Abdu-Rashid Ibragimov.
 12. Val av suppleant, nyval av Calle Helsing.
 13. Val av revisor: Omval av Jens Iggström
 14. Till revisorssuppleant omvaldes Per Gröndahl.
 15. Valberedning, inga förslag, styrelsen får föreslå.
 16. Fastställande av medlemsavgifter inför 2022:
  Nybörjare: 500:-     Tränande: 600:-        Andra syskon: 400:-      Familj: 1100:-
 17. Fastställande av budget: Som vanligt en ekonomi som ska vara i balans. De senaste två årens överskott bör nu följas ett mindre underskott, nu när pandemin är över. Hoppas vi…
 18. Övriga frågor: Inga skrivelser eller förslag fanns denna gång. Vi fikade och pratade om lite skötsel av lokalen mm.
 19. Ordf avslutade mötet.

Fredrik L’Strade                                      Björn Stabo

Justeras:

Mats Westlund                                         Jo-Erik Flodin

Styrelsemöte Söderhamns Judoklubb, 7e februari 2022:

1. Öppnade mötet. Palle, Jon-Erik, Abdu-Rashid och Björn på plats.

2. Ekonomin är god. 2021 års vinst blev ca 16000.

3. Sanktionerna upphör och då får vi en tävlingssäsong.

4. Alla träningar går bra nu utom Calles tisdagar, de är inte igång.

5. Årsmöte blir onsdag 9/3 2022, klockan 19.00.

6. Verksamhetsberättelse och är på gång.

7. Mötet avslutades.

___________________

Björn Stabo

——————————–                                               —————————————–

Jon-Erik Flodin                                                                                                           Abdu Rashid

Styrelse protokoll Söderhamns Judoklubb, 2022-04-11

Närvarande: Björn, Palle, Jonte och Abdu-Rashid

 1. Björn öppnade mötet.
 2. Vi kunde inte justera årsmötesprotokollet, pga att det det blivit felsparat. Man kan säga

att det det försvann i cyberrymden. Björn fixar ett nytt protokoll så får vi revidera det sedan.

 • Jobbet var att kolla av vilka medlemmar vi har och vilka som har slutet. En del avhopp har vi helt klart. Tyvärr hade inga i tävlingsgruppet, nästan, betalat. Övriga får påminnelser.
 • Vi diskuterade Skol-SM och lägret, Judofestivalen. Klubben tar hela anmälningsavgiften men ungdomarna kommer att få jobba in en del så småningom.

 • Vi pratade om läget när det gäller flyktingar från Ukraina, några har vi redan sett på klubben, och fler lär det bli.
 • Björn avslutade mötet

Björn vid maskinen                                                Justeras Jonte

Styrelseprotokoll Söderhamns JK, 220502

1. Närvarande; Björn, Jon-Erik, Paul samt Mats.

2. Björn drog igenom post mm. Vi har dragit klart rapporter till SJF.

3. Vi kikade igenom igenom medlemmar och stämde av. Många tävlingsungdomar har inte betalat.

4. Arbetsdag? När då och vilka ska vara här. 5/6 som är en söndag. Förslag: Mats, Jonte, Björn, Gabbe , Lukas och någon till.

5. Kanske ska vi ha en liten minitävling typ newaza/ klubbtävling.

6 Vi funderade lite runt Jontes utbildning. Ska kolla med Sundsvalls Judo.

Vid datorn

 

 

Styrelsemöte 15/8 2022: 
Närvarande: Abdu, Paul och Björn

 1. Öppnade mötet
 2. Diskuterade läget för klubben just nu. Inga stora problem som vi måsta ta itu med direkt.
 3. Beslöt köra samma schema som under våren.
 4. Björn rapporterade lite om olika projekt, bl.a. från vårt disstrikt och SJF. Klubbens kalendarium är uppdaterat.
 5. Ekonomin är stabil, inga kända kostnadsökningar på gång.

  Vid maskinen: Björn Stabo